Regulamin

 

REGULAMIN

II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA STUDENTÓW UCZELNI TECHNICZNYCH I ROLNICZYCH

„STUDENT NA MEDAL”

 

ORGANIZATOR KONKURSU

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń,
e-mail: biuro@pigmiur.pl, www.agroshow.pl  

 

I. CELE KONKURSU

 1. Wyłonienie studenta o najwyższym poziomie wiedzy i umiejętnościach z dziedziny inżynierii mechanicznej w Polsce w 2024 roku, oraz kandydatów do reprezentacji Polski na międzynarodowy konkurs umiejętności zawodowych EuroSkills 2025.
 2. Rozwijanie zainteresowań w zakresie konstrukcji, diagnostyki i napraw maszyn rolniczych.
 3. Podnoszenie wiedzy i umiejętności dotyczącej kultury technicznej studentów kierunków technicznych.
 4. Popularyzacja samokształcenia i korzystania ze współczesnych źródeł informacji.
 5. Popularyzacja zawodu inżyniera konstruktora i diagnosty maszyn wykorzystywanych we współczesnym rolnictwie.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać student dowolnego stopnia i trybu studiów o kierunku związanego z konstrukcją i eksploatacją maszyn oraz urządzeń mechanicznych i  mechatronicznych, który 31 sierpnia 2024 r. nie ukończy 25 lat.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie EuroSkills, który odbędzie się w roku 2025 jest nie przekroczenie wieku 26 lat.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie elektronicznej rejestracji w systemie na stronie www.studentnamedal.agroshow.pl do dnia 30 kwietnia 2024 r.
 2. Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy, podając w szczególności następujące dane:
 • imię, nazwisko, adres, e-mail, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy,
 • nazwę, adres uczelni, kierunek kształcenia,
 • stopień znajomości języka angielskiego.
 1. Dokonanie rejestracji przez uczestnika oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wykorzystanie jego wizerunku do celów związanych z konkursem i jego promocją a także akceptację Regulaminu Konkursu.

 

III. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs przebiegać będzie dwuetapowo:
 1. pierwszy etap – eliminacje
 2. drugi etap – Wielki Finał
 1. Konkurs obejmuje znajomość zagadnień konstrukcji, diagnostyki oraz napraw maszyn używanych w rolnictwie, a także pytania z wiedzy ogólnej.

 

A. Eliminacje

 1. Podczas eliminacji oceniana będzie wiedza teoretyczna uczestników.
 2. Uczestnicy rozwiązywać będą trzy testy z wiedzy technicznej: pierwszy do 30 kwietnia 2024 r., drugi w okresie od 6 maja do 26 maja 2024 r., natomiast trzeci w okresie od 27 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. Terminy poszczególnych etapów mogą ulec zmianie o czym Organizator informować będzie na swojej stronie internetowej i profilu facebookowym.
 3. Zestaw testowy zawierać będzie 20 pytań jednokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź
  z możliwych jest poprawna)
  . Na rozwiązanie każdego z testów uczestnik będzie miał 20 minut.  Za każdą prawidłowo odpowiedź otrzymuje się 1 pkt. Po zakończeniu testu uczestnik uzyska informację o łącznej liczbie zdobytych punktów, bez odnoszenia ich do poszczególnych pytań.
 4. Dobór zestawu pytań jest losowy.
 5. Uczestnik rozwiązuje testy on-line po wcześniejszym zalogowaniu się na swoim koncie. Test zapisywany jest w systemie po jego ukończeniu.
 6. W przypadku wylogowania się przed ukończeniem testu, nie jest on zapisywany i przy ponownym zalogowaniu uczestnik otrzymuje nowy zestaw pytań, a czas na rozwiązanie testu zostanie pomniejszony o ilość czasu, jaka upłynęła w trakcie poprzedniej próby. Maksymalna ilość prób (logowań) to 3, po przekroczeniu tej ilości uczestnik zostanie zdyskwalifikowany i nie będzie klasyfikowany.
 7. Uczestnicy mogą na bieżąco sprawdzać swoje aktualne miejsce w rankingu.
 8. Do finałów awansuje 10 uczestników, którzy uzyskają najwięcej punktów z tym, że nie więcej niż 2 z tej samej uczelni. W przypadku zdobycia przez kilku uczestników takiej samej liczby punktów, o pozycji decyduje czas rozwiązywania testów. W przypadku niewielkiej liczby uczestników organizator warunkowo dopuszcza możliwość wzięcia udziału w finale więcej niż 2 uczestników z jednej uczelni.
 9. Jeżeli po weryfikacji okaże się, że finalista nie spełnia warunków określonych w pkt II.1. zostanie on zdyskwalifikowany, nie będzie klasyfikowany a na jego miejsce wejdzie osoba, z kolejną najwyższą ilością punktów.

B. Wielki Finał

 1. Podczas finałów oceniane będą zarówno umiejętności praktyczne uczestników jak i ich wiedza teoretyczna.
 2. Finały odbędą się podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW
  w Bednarach gm. Pobiedziska w piątek 20 września 2024 r. (tzw. „Dzień dla Szkół”). Uczestnik zobowiązany jest dojechać na teren wystawy.
 3. Dopuszcza się przeprowadzenie sprawdzianu praktycznego również w terminie wcześniejszym.
 4. Podczas sprawdzianów finaliści będą równocześnie wykonywali czynności, oceniane
  i punktowane przez Komisję Konkursową.
 5. Zwycięzcą Konkursu zostanie uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów w finale. Następne pozycje zajmą uczestnicy z kolejną największą łączną liczbą punktów. Punkty
  z eliminacji nie będą uwzględniane.

 

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową powołuje Organizator.

 

V. NAGRODY

Nagrody dla uczestników:

 

1 miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 7000 zł brutto

2 miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł brutto

3 miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł brutto

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału lub zwiększenia ogólnej puli nagród oraz możliwość dodatkowego przyznania wyróżnień.
 2. W przypadku, gdy nagroda podlegać będzie podatkowi dochodowemu, przekazana zostanie laureatowi po przekazaniu przez niego wszystkich informacji niezbędnych do sporządzenia deklaracji podatkowej
 3. Uroczyste podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas
  Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w piątek 20 września 2024 r.
 4. Dodatkowo zdobywcy trzech pierwszych miejsc rywalizować będą o możliwość startu i reprezentowania Polski na międzynarodowym konkursie umiejętności zawodowych EuroSkills w 2023 roku. Warunkiem uczestnictwa jest, aby uczestnik w momencie zawodów EuroSkills był w wieku 18-26 lat oraz w stopniu zadowalającym posługiwał się językiem angielskim. Uczestnik, który weźmie udział w konkursach międzynarodowych zostanie wyłoniony podczas konkursu eliminacyjnego SkillsPoland organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych jest oficjalnym partnerem Fundacji w zakresie organizacji konkursu w dyscyplinie Mechanika maszyn rolniczych i budowlanych.
 5. W sytuacjach losowych uniemożliwiających udział jednego, lub większej liczby laureatów konkursu Student na Medal w zawodach SkillsPoland, Organizator warunkowo dopuszcza możliwość rywalizacji o udział w konkursach umiejętności zawodowych EuroSkills finalistów spoza pierwszej trójki laureatów konkursu Student na Medal. Sytuacja taka możliwa jest również z powodu innych ustaleń organizatora z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, która jest organizatorem konkursu SkillsPoland.

 

 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu stanowi podstawę do przeprowadzenia I Ogólnopolskiego Konkursu „Student na Medal” w 2024 r.
 2. Wyniki konkursu są ostateczne i wiążące, a od decyzji Komisji Konkursowej nie ma odwołań.
 3. Wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej oraz w materiałach informacyjnych Organizatora, a także w prasie branżowej i w innych publikatorach.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zdyskwalifikowania i nieklasyfikowania uczestnika, a także wstrzymania lub cofnięcia przyznanej nagrody w wypadku stwierdzenia naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.
 5. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z konkursem można kierować do Organizatora pocztą elektroniczną na adres biuro@pigmiur.pl.
 6. Przystąpienie do Konkursu i udział w nim jest bezpłatny.
 7. Organizator zastrzega prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn i bez ponoszenia
  z tego tytułu żadnych konsekwencji.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem a także w sprawach jego interpretacji
  i wszelkich sprawach spornych decyduje ostatecznie Organizator Konkursu.

Sponsorzy

 • John Deere
 • JCB Interhandler
 • IOW Service Sp. z o.o.

Organizator


Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych

ul. Poznańska 118
87 - 100 ToruńTel.: +48 (56) 651 47 40
Fax: +48 (56) 651 47 44
e-mail: mechaniknamedal@pigmiur.pl